top of page

​關於我們

尋找屬於你的Fortune Cookie。

我們是一群醉心於命理研究的團隊。眼見這幾年香港漸漸冒起各式各樣的命理研究師,我們希望借著這個小小的平台,凝聚香港的命理研究專家,釐清一般人對於呢方面嘅謬誤,為香港人提供一站式的專業認可命理研究服務。

如果你都喜歡命理研究,記住follow我哋Instagram♡︎ 話唔定你會喺度搵到屬於自己嘅Fortune Cookie🥠

  • Instagram

@fortunecookiehk

bottom of page